WHOIS  |  WINKELWAGEN  |  LOGIN
NIEUWS

Momenteel geen nieuws

ONZE KLANTEN

                    
IN DE MEDIA

     
HELP

Antwoord op al uw vragen:
Raadpleeg onze FAQ
Download handleidingen
Contacteer de support afdeling

Tel Helpdesk : +31 (0)88 0074990
Bereikbaar op werkdagen
van 9:00 tot 17:00 uur CET
Auteursrecht
Het auteursrecht op alle programmatuur op deze server ("software") berust bij de respectievelijke eigenaren van deze software. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen behorende bij de betreffende software. Een eindgebruiker kan de betreffende software slechts (in zijn geheel) gebruiken na te hebben ingestemd met de bepalingen van de bijbehorende overeenkomst.

Kopieerbaarheid
De software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Verveelvoudiging of herdistributie van de software anders dan in overeenstemming met het bepaalde in de betreffende overeenkomst is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen worden vervolgd.

Onverminderd het voorgaande, geldt dat het kopiŽren of verveelvoudigen van de software op enige andere server of locatie voor verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijk verboden is.

Garanties
Indien enige garantie wordt verstrekt met betrekking tot de software, is deze beperkt tot het bepaalde in de betreffende overeenkomst. Behoudens de in de gebruiksrechtovereenkomst verleende garanties, wijst Dootall hierdoor alle garanties met betrekking tot de sofware, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de sofware niet inbreukmakend is, van de hand.

Updates
Het is mogelijk dat de op deze server gepubliceerde software technische onvolkomenheden of programmeerfouten bevatten. Van tijd tot tijd worden in onze software wijzigingen aanbracht ter verbetering of voorkoming van fouten. Dootall kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de programmatuur beschikbaar gesteld via deze website, of websites die door Dootall worden geŽxploiteerd.

Aansprakelijkheid
In geen geval is Dootall aansprakelijkheid voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare sofware, documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze server.

In het geval van inbreuk op auteursrecht
Overeenkomstig Hoofstuk 17, wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2), moeten kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht worden gestuurd naar de contactpersoon van de serviceprovider.

Indien u naar aanleiding van bovenstaand document vragen heeft, kunt u zich wenden tot onze informatiedesk. Te bereiken via info@dootall.com.
DOOTALL B.V. © 2002-2018 | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN | ALGEMENE VOORWAARDEN | GEBRUIKERSVOORWAARDEN | PRIVACY VERKLARING | RESPONSIBLE DISCLOSURE POLICY


Dootall is onderdeel van IT-Ernity
Dootall is onderdeel van IT-Ernity
Dootall - ISO 27001 gecertificeerd
Dootall - ISO 27001 gecertificeerd
Dootall - ISO 9001 gecertificeerd
Dootall - ISO 9001 gecertificeerd